Nyheder
apr 12, 2016 - Fællescykling
mar 30, 2016 - Hjertestarter:
feb 20, 2015 - Facebook

Kalender
Dato: 7 September 2018 - Spis Sammen - mere >>
Dato: 29 November 2018 - Julearrangement - mere >>

Vedtægter

VEDTÆGTER

for

BEBOERFORENINGEN FOR AUNSLEV SOGN

 

§ 1.

Foreningens formål er at arbejde aktivt for at landsbysamfundet i og omkring Aunslev, får gode vækstvilkår både når det drejer sig om bevarelse og fornyelse af landsbyens aktiver, og aktiviteter.

Formålsparagraffen sigter hovedsageligt på kulturelle, bymæssige og landskabelige værdier, samt aktiviteter, der har indvirkning på beboernes trivsel.

Foreningen skal i den forbindelse virke som et forum, hvor initiativer fra områdets borgere tages op, debatteres, koordineres og behandles.

 

§ 2.

Som medlemmer kan optages beboere i nævnte område samt personer med tilknytning til området.

§ 3.

Medlemskab kan opnås ved henvendelse til bestyrelsen for BEBOERFORENINGEN FOR AUNSLEV SOGN.

§ 4.

Medlemskabet gælder for et år ad gangen fra den 1. januar til den 31. december.

Indbetales kontingent senere end den 31. december, gælder medlemskabet fra den dato, man har indbetalt og frem til den 31. december.

§ 5.

Kontingent og leje fastsættes af generalforsamlingen for BEBOERFORENINGEN FOR AUNSLEV SOGN for et år ad gangen.

§ 6.

Alle foreningens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges ved almindelig stemmeflerhed på den årlige generalforsamling, som skal indkaldes med 8 dages varsel med bekendtgørelse i et lokalt blad samt opslag hos de lokale handlende.  Generalforsamlingen skal afholdes i marts måned.

Stemmeberettiget og valgbar er ethvert medlem af beboerforeningen.  Hver husstand har én stemme.

Valget gælder for 2 år, således at der hvert andet år vælges 3 og hver andet år 2 medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær, kasserer og evt. udvalgsansvarlige.

 

§ 7.

I bestyrelsesmøder og på generalforsamlinger føres forhandlingsprotokol, hvori beslutninger, der bliver vedtaget, indføres.

I tilfælde hvor bestyrelsen benytter afstemning, og hvor der skulle opstå stemmelighed, tæller formandens stemme dobbelt.

Alle kan fordre afvigende meninger ført til protokol.

Forhandlingsprotokol underskrives af bestyrelsen og ved generalforsamlingen tillige af dirigenten.

Bestyrelsen er bemyndiget til på foreningens vegne at optage og garantere for lån med sikkerhed i foreningens aktiver.

Bestyrelsen kan ved enkelte lejligheder bemyndige formanden til at handle på bestyrelsens vegne.  I sådanne tilfælde skal den omhandlede sag og beslutning være ført til protokol.

På den årlige generalforsamling aflægger formanden bestyrelsens beretning.

Ligeledes aflægger kassereren beretning for regnskabsåret, som er fra 1. januar til 31. december - efter at regnskabet først er godkendt af 2 dertil valgte revisorer, der vælges for 2 år og afgår skiftevis, første gang ved lodtrækning.

§ 8.

Spørgsmål om vedtægtsændringer eller andre forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

§ 9.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer eller 10 % af medlemmerne, dog mindst 10 medlemmer, forlanger det ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen med indsendelse af dagsordensforsalg indeholdende de punkter, man ønsker behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.  Denne skal afholdes senest 6 uger efter modtagelse af dagsordensforslaget.  Indvarsling til ekstraordinær generalforsamling skal ske med 8 dages varsel.

Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de fremmødte.

Ved opløsning af foreningen kræves 2/3 flertal af alle medlemmer.

 

Er der ikke mødt det nødvendige antal medlemmer, skal det vedtages med 2/3 af de fremmødte, og derefter indkaldes til en ekstra generalforsamling inden 4 uger, hvor det igen skal vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte.

§ 10.

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde:

1)    Valg af dirigent.

2)    Valg af referent.

3)    Valg af stemmetællere.

4)    Bestyrelsens beretning.

5)    Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

6)    Indkomne forslag.

7)    Fastsættelse af næste års kontingent.

8)    Valg af bestyrelse.

9)    Valg af 2 suppleanter.

10)  Valg af 1 revisor.

11)  Valg af revisor suppleant.

12)  Eventuelt.

§ 11.

Medlemmerne hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser.

Foreningen hæfter alene med de foreningen tilhørende midler.

 

§ 12.

Nyborg Byråd har ret til at lade sig repræsentere med 3 personer ved generalforsamlinger.

Ved nedlæggelse af beboerforeningen skal der foreligge et fuldstændigt regnskab over aktiver og passiver og forslag til brug af eventuelle aktiver, der skal bruges til almennyttige og kulturelle formål indenfor Aunslev sogn.

 

SÅLEDES VEDTAGET

 

                                                                 Som dirigent

 

                                                                  BentHansen

 

Ovennævnte tiltrædes:


 Udskriv denne side