Medlem

Alle interesserede kan være med og der er ingen kontingent.

Vedtægter for foreningen Aunslev Landsbyråd:

§1. Navn og tilhørsforhold

Foreningens navn er: Aunslev Landsbyråd

Foreningens hjemsted er Aunslev i Nyborg Kommune

 

§2. Formål

Foreningen Aunslev Landsbyråd ønsker at forskønne Aunslev by, efter gældende regler om at søge lansbyforskønnelsespuljen hos Nyborg Kommune. Aunslev Landsbyråd vil også søge Nyborg Kommunes julebelysningspulje, så der kan skabes en glædelig julestemning i Aunslev i november og december måneder. Desuden ønsker Aunslev Landsbyråd at afholde forskellige primært bruger betalte arrangementer for byens beboer med henblik på at styrke sammenholdet og naboskabet i byen.

 

§3. Organisation

Foreningen Aunslev Landsbyråds overordnede ledelse er generalforsamlingen, som består af beboer fra Aunslev by. Man kan kun være i Aunslev Landsbyråd, hvis man bor i lokalområdet i nærheden/omkring Aunslev.

Beboer melder sig til bestyrelsen ved fremmøde til generalforsamlingen.

* Bestyrelsen består af 4 personer.

Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år.

 

§4. Generalforsamlingen

Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel gennem offentlige medier. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1, Valg af dirigent

2. Formanden beretning

3. Fremlæggelse af regnskab herunder hvilken puljer, der skal søges det kommende år

4. indkomne forslag

5. Valg (Jf. §3)

6. Evt.

 

§5. Foreningen Aunslev Landsbyråds bestyrelse

Foreningen Aunslev Landsbyråds daglige ledelse forestås af bestyrelsen (Jf. §3). Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsen kan sammensætte samarbejdsgrupper af medlemmer, der kan fungere som idéudviklingsforum for foreningen.

Tegningsret for foreningen har formanden.

 

§6. Medlemsskab

Som medlem kan enhver optages, som har interesse i at støtte foreningens formål, dog skal man bo i lokalområdet i nærheden/omkring Aunslev.

 

§7. Kontingent/finansiering

Foreningen Aunslev Landsbyråd finansieres primært gennem søgning af puljer hos Nyborg Kommune der netop retter sig mod kommunens Landsbyråd.

Et evt. årlig kontimgent godkendes af generalforsamlingen.

Foreningen Aunslev Landsbyråd søges herudover finansieret ved sponsor- og annocestøtte samt bidrag fra offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige foreninger/institutioner og private personer, hvis det skulle findes nødvendigt.

 

§8. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver flertal på 3/4 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

 

§9. Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det.

Indkaldelse sker, hvis 1/2 af medlemmerne ønsker det.

Indkaldelse sker under samme betingelser. som anført i §4.

Dagsorden skal motiveres.

 

§10. Regnskab

Regnskabsåret for Foreningen Aunslev Landsbyråd er kalenderåret.

 

§11. Opløsning

Opløsning af foreningen kræver et flertal på 3/4 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer.

Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål.

Foreningen Aunslev Landsbyråd er stiftet den 3. marts 2017.

 

 

 

Nyheder
apr. 12, 2016 - Fællescykling