Pilevad Grusgrav

Formand: Karin Smidt

               Bystævnet 12, Aunslev

               5800 Nyborg

               Tlf. 28 97 82 81

               E-mail: ksm@bdo.dk

 

Kasserer: Hans-Christian Dahl

               Fasanvej 27, Aunslev

               5800 Nyborg

               Tlf. 20 23 97 85

               E-mail: dahl@aunslev.dk

 

Medlem:   Bent Mikkelsen

               Kertemindevej 15, Aunslev

               5800 Nyborg

               Tlf. 65 36 25 43

               E-mail: christoffersminde@webspeed.dk

  

Medlem:  Finn Vangsgaard

              Odensevej 81, Aunslev

              5800 Nyborg

              Tlf. 65 36 13 83 / 20 62 26 16

              E-mail: pilevad.muelle@mail.dk

 

VEDTÆGTER:

 

 

Vedtægter

 §1.

Foreningens navn:  Grundejerforeningen PILEVAD GRUSGRAV

 §2.

Foreningens formål er at forvalte og bevare grusgravens areal på  ca.    11.000m2,  beliggende Odensevej, 5800 Nyborg. Arealet er tildelt matr. nr. 97 Aunslev by, Aunslev.

 Ifølge beslutning på generalforsamling i 1960 skal arealet henligge som grønt område, heraf fremgår, at almindelig færdsel kan finde sted.

§3.

Foreningens medlemmer kan være alle nuværende og fremtidige ejere af matrikuleret grund i ejerlavet Aunslev by, Aunslev.

 Ind- og udmeldelse af foreningen sker ved meddelse til formanden. 

§4.

 Foreningen forvaltes af en bestyrelse på fem medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

 Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem eller af tre bestyrelsesmedlemmer.

§5.

 Der afholdes generalforsamling hvert ulige år i juni måned. Indkaldelse til gerneralforsamling skal ske ved opslag ved 

  • Købmanden i Aunslev 
  • Aunslev Hallen
  • Øvrige offentlige steder i Aunslev

 med minimum 4 ugers varsel.

 Generalforsamlingen er højeste myndighed.

 Dagsorden for generalforsamlingen skal som minimum være følgende:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af regnskab samt godkendelse af regnskab

4. Forslag

5. Valg

6. Eventuelt

 Forslag til generalforsamling  skal være formanden i hænde seneste 8 dage før generalforsamlingen. 

§6.

Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer jfr. §3. Der gives en stemme pr. medlem. Ejer et medlem flere matrikler, haves der stadigvæk alene en stemme. 

§7.

Forslag om vedtægtsændringer kræver at mindst 2/3 af foreningens medlemmer stemmer for. Er der foretaget afstemning på generalforsamling hvor 2/3 af generalforsamling stemte for, men 2/3 af foreningen ikke var repræsenteret, kan der på ny indkaldels til ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 flertal, uanset hvor mange stemmer der er repræsenteret. 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske ved opslag ved 

  • Købmanden i Aunslev
  • Aunslev Hallen
  • Øvrige offentlige steder i Aunslev 

med minimum 4 ugers varsel. 

§8.

 Forslag om foreningens opløsning kan kun vedtages med ¾ af foreningens stemmer. Overskud ved foreningens opløsning skal gå til Nyborg Museum, specifikt afdelingen lokalhistorisk arkiv for Aunslev.

§9.

 Foreningens regnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik. Regnskabsåret er 1.3.-28.2 

§10.

 Foreningens medlemmer kan ikke opnå personlig ejendomsret til grusgraven. Medlemskab giver ikke mulighed for udlodning af overskud. 

§11.

 Foreningens medlemmer hæfter ikke for forpligtelser foreningen vedrørende . Medlemmerne er ikke forpligtet at støtte eller betale til foreningen. 

§12.

Foreningens aktiver, grunde m.v kan ingensinde sælges. 

 oooooooOOOooooooo 

Således vedtaget

På ekstraordinær generalforsamlingen tirsdag den 9. August 2011

(og erstatter vedtægten fra generalforsamlingen den 3. Juni 2003)

Bestyrelsen, Aunslev d. 9. august 2011

Valther Kristensen                                 Hans-Christian Dahl

Peter Jørgensen                                     Bent Mikkelsen

Kirsten Johansen

 

 

 

 

 

 

 

Nyheder
apr. 12, 2016 - Fællescykling